RENT A CAR BANJALUKA

Uslovi najma

RENT A CAR BANJALUKA - USLOVI I PRAVILA IZNAJMLJIVANJA – IZNAJMLJIVANJE VOZILA

OPŠTI USLOVI UGOVORA O NAJMU

logo

Svi naši klijenti prije nego što sa nama potpišu ugovor o najmu vozila -iznajmljivanje vozila potrebno je da se upoznaju sa uslovima najma. Uslove najma Vam dostavljamo u nastavku.

RENT A CAR  “Drive” Banja Luka – iznajmljivanje vozila,  (u daljem tekstu “najmodavac”) iznajmljuje vozilo navedeno na prednjoj strani ovog ugovora, stavka “Detalji o najmu vozila“, najmoprimcu (u daljem tekstu: Korisniku usluga) na vrijeme i uz uslove određene ovim ugovorom.

Član 1.
Korisnik usluga se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanje sledećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koje proističu iz ovog ugovora:
– Da cijene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važecem cjenovniku prihvata kao sasatvni dio ovog ugovora;
– Da ima 18 godina starosti i važecu vozačku dozvolu;
– Da prima vozilo u ispravnom stanju, i svim pripadajućim priborom i dokumentima, te će isto vratiti u identičnom stanju;
– Da iznajmljeno vozilo vrati u roku naznačenom na prednjoj strani ili ranije na zahtjev najmodavca uz toleranciju korištenja do 60 minuta, posle čega se zaračunava dodatni dan najma;
– Da za produženje ugovornog perioda korištenja vozila traži saglasnost najmodavca 24 sata prije isteka roka vraćanja vozila;
Da vozilo uredno održava i čuva za vrijeme korištenja;
– Da iznajmljeno vozilo ne koristi:
a) Pod uticajem alkohola ili droga;
b) U protivzakonite svrhe (npr. krivično dijelo, carinski ili devizni prekršaj);
c) Za učestvovanje u moto-sportskim priredbama;
d) Za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koje može oštetiti vozilo;
e) Za vrijeme isteka važenja vozačke dozvole
– Da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili pozajmi trećem licu;
– Da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
– Da iznajmljenim vozilom ne prelazi državnu granicu BiH, bez dozvole najmodavca;
– Da bez saglasnosti najmodavca neće vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

Član 2.
Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštecenja guma, felni i donjeg stroja vozila, pogonskog mehanizma vozila ili ma kog drugog oštecenja vozila najmodavca, a pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, Korisnik usluga je dužan da odmah obavjesti najmodavca, kao i da isplati najmodavcu cjelokupnu štetu iznosa troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cjenovniku za vrijeme trajanja popravke vozila.

Član 3.
Za gubitak dokumenata ili ključeva zaračunavamo odštetu od 300,00 KM.

Član 4.
Korisnik usluge se obavezuje da ce najmodavcu, na njegov prvi zahtjev, odmah platiti:
– Iznos za dnevni najam za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju;
– Za korištenje vozila, po važecem cjenovniku
– Iznose novčanih kazni izrečenih protiv Korisnika usluge u vezi korištenja vozila, a prouzrokovane krivicom Korisnika usluge (kršenje saobraćajnih propisa);
– Troškove (sudske i advokatske), nastale zbog sudske naplate potraživanja najmodavca.

Član 5.
U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom, najmodavac ce pokrenuti protiv Korisnika usluge sudski postupak radi naplate svojih potraživanja i obračunati zakonsku kamatu.

Član 6.
Korisnik se obavezuje da će u vrijeme kad ne koristi vozilo, obavezno zakljucavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom, a ukoliko vozilo posjeduje alarmni uređaj, Korisnik usluge je obavezan da ga aktivia prilikom svakog izlaska iz vozila.

Član 7.
Sve štete prema trećim licima, koje je izazvao Korisnik usluge uz davanje netačnih ili lažnih podataka o sebi, svojoj adresi ili dokumentima snosi isključivo Korisnik usluge.

Član 8.
Korisnik usluga se obavezuje da ce u slučaju saobraćajne nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time što ce:
– Zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka nezgode;
– Osigurati oštećeno vozilo;
– O šteti, čak i kada je neznatna, odmah obavjestiti najmodavca;
– Pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije.

Član 9.
Ukoliko Korisnik usluge ne vrati vozilo do dogovorenog datuma, koji je konstatovan prednjom stranom ugovora i ne izmiri svoje dugovanje, najmodavac je ovlašćen da nadležnom javnom tužilaštvu podnese krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom prijavi nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova.

Član 10.
U slučaju spora nadležan je sud u Banja Luci.

Ocijene

Klijenti o nama!

Ukažite nam Vaše povjerenje, mi smo tu za Vas.